GGM Randıman Oranı Tespiti Hk.

GGM Randıman Oranı Tespiti Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğü – Dahilde İşleme Dairesinin 10.08.2017 tarihli 27208139 sayılı tasarruflu yazısı (Randıman Oranı Farklılığı Tespiti hk)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

Sayı :41208501-132.04.04

Konu :Randıman Oranı Farklılığı Tespiti

10.08.2017 / 27208139

DAĞITIM

Ekonomi Bakanlığı ile yapılan muhtelif yazışmalar ile önceden ihracat sistemi kapsamında buğday unu ihracatı öngören DİİB’ler için ihracat beyannamelerinde beyan edilen randıman oranı ile yapılan fiziki muayene ve analizler sonucu tespit edilen randıman oranı farklılıklarının tespit edilmesi durumunda gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin olarak anılan Bakanlıktan alınan 09.08.2017 tarih ve 86982 sayılı yazı ile bahse konu randıman oranı farklılıklarının Bakanlıklarına intikal ettirilmesini müteakip İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 46 ncı maddesi kapsamında işlem tekemmül ettirildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı randıman oranları ile yapılan tespitler sonucunda belirlenen randıman oranı farklılıklarının Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi yönünde işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yorum Yok

Yorum gönder