Hizmetlerimiz

Yalçındağ Gümrük Müşavirliği, Türkiye Gümrük İdarelerinde yapılacak olan; aşağıda sıralanan gümrük işlem ve hizmetlerini değerli müşterilerine uzun yıllardır sunmaktadır.
İthalat

• G.T.İ P tespit etmek.

• İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek.

• Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak.

• Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.

• İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerkli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.

• İşlemler devam ederken gerek Saymanlık’a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.

• Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.

İhracat

• İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.

• G.T.İ.P tesbiti yapmak.

• Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)

• A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi ‘ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak.

• Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak.

• Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac’ını yapmak.

• Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.

Dahilde İşleme Rejimi

•Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,

•Belge alımını Elektronik ortamda başlatır, takip eder, sonuçlandırır,

•Yerli Hammadde alım faturalarının Elektronik ortamda belgenizden düşümünü yapar,İthalat ve ihracat son durum raporlarını her ay firmanıza bildirir.

•Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

•GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.

•Belge Kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.

Yatırım Teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız, Bizi arayınız.
Sorularınıza cevap vermek, teknik ve takip hizmetleri sunmak ve sonuçlandırmak görevimizdir.

Antrepo Rejimi

•Gerek işletmeler bünyesinde özel antrepolar gerekse genel antrepolar açmak için Gümrük İdarelerine müracaatta bulunmak, izinleri almak ve açtırmak.
• İthalat eşyalarının yanısıra gerekli hallerde ihracat eşyalarının da buralarda muhafaza edilmesi için beyannamelerin tescil ve intac işlerini yapmak.
• Müşterinin talebi doğrultusunda antrepolarda elleçleme işlemleri için izin almak ve bu işlemleri yaptırmak.

Nihai Kullanım

Nihai Kullanım, İthalat Rejim Kararında önceden tayin edilmiş bazı eşyaların, belirli şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde bakanlar kurulu tarafından belirlenen eşyaların, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.  Nihai Kullanım İzin belgesini almak için, eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine, beyannamenin tescil tarihinden önce veya söz konusu eşyanın gümrük gözetimi sona ermeden önce yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir.

Geçici İthalat

Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesinde Geçici ithalat rejimi,serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

E-Gümrük

•E-Gümrük Destekli Programlar

(ofislerimizde tüm gümrük işlemleri online olarak gerçekleştirilmektedir.)

•İnternet ortamında anlık olarak beyanname durumlarının takibi

(Gümrüklerde akıllı telefonlarla beyanname durumları raporlanmaktadır.)

•E-Arşiv

(Tüm Beyanname ve belgeler elektronik ortamda saklanması, web sitesi üzerinden ulaşım.)

•SMS Bilgilendirme Sistemi

Diğer Hizmetler

• Tarife, kıymet ve Menşe

• Uyuşmazlık cezalar ve İhtilaf durumları

• Müşavirlik Danışmanlık Hizmetleri 

• Dış Ticaret ve Gümrükle ilgili Ön İzin-Belge alınması 

• Hariçte İşleme

• Serbest Bölge İşlemleri

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

• Transit Ticaret

• Fuar İşlemleri

• ATA Karnesi İşlemleri

• TAREKS Başvurusu