SSS

Acil Yanıt Bekleyen Sorular

Sorunuzun cevabı burada yok ise, lütfen sorunuzu bize iletiniz.

İthalat-İhracat, Dış Ticaret, Lojistik ile ilgili Sektörel sorularınızı, aşağıdaki linki tıklayarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sor

Gümrük İşlemlerine başlamak için Gerekli Evraklar nelerdir?

GÜMRÜK İŞLEMİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Vekaletname (Noter Onayli)
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi olunduğuna dair)
  • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
  • İmza Yetkilisi Kimlik Fotokopisi

Not: Evraklar Asıl yada Noter Onayli olmasi gerekmektedir.

İthalat için Hangi Evraklar gerekmektedir?

– İthal eşyaya ait orijinal fatura
– İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
– Sigorta poliçesi(İşlem FOB,EXW,CPT veya CF ise)
– Navlun Faturası
– Banka transfer dekontu veya KKDF
– Ordino
– Konişmento
– Çeki listesi
– Sanayici Taahhütname,Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
– A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi

İhracat İşlemlerinde İstenen evraklar nelerdir?

– Resmi Türkçe Fatura
– Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
– Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
– İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İharacatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
– İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri

Gümrük Denetimi Nedir?

Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere; eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade eder. (G.K. 3/13 maddesi )

Gümrük Vergileri Nedir?

Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. (G.K. 3/8 maddesi )

İşlem Görmüş Ürün Nedir?

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir (Gümrük Kanunu’ nun 108/4 maddesi)

Şartlı Muafiyet Sistemi nedir?

Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir. (4458 sayılı G.K. 108/1 maddesi)

Serbest dolaşımda bulunan eşya nedir?

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın,18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşyayı ifade eder. (G.K. 4/6 maddesi)