Hizmetlerimiz

1977 yılından bu yana sektördeki tecrübesi ve hizmet anlayışı ile kendini kanıtlamış olan firmamız, yerli-yabancı seçkin sanayi ve ticaret kuruluşlarına müşavirlik hizmeti vermektedir. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içerisinde bilinçli, verimli ve müşteri beklentilerini karşılayan hizmetler sunmaktadır.

Müşavirlik hizmeti verdiğimiz tüm firmalara 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ona bağlı Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat değişiklikleri, etkin iletişim sistemi olan internet ve diğer iletişim araçları ile bildirilmektedir. Gümrük Müsteşarlığı ile firmamız arasında geri dönüşüm program aracılığı bilgisayar bağlantısı bulunduğundan, beyannameler firmamızda bilgisayarda doldurulmakta ve EDİ programı ile anında tescil edilmektedir.

Kurye görevlilerimiz, evrakları en kısa sürede İstanbul ve İzmit’in her yerine ulaştırma imkanı sağlamakla birlikte, firmalardan ithalat ve ihracata ait evrakların alınması ve firmalara teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Türkiye de yerleşik olmayan yabancı firmalara, Antrepo Rejiminden yararlanarak satış yapabilmelerine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ÇALIŞMA MODELİ:

 

Bir Kurumun hedefi refahını arttırmaktır. Globalleşen ticaret dünyasında refah artışının sürekliliği; piyasa şartları ve uygulamadaki mevzuat hükümleri çerçevesinde değişme becerisini gerektirir.

Yalçındağ Gümrük Müşavirliği mevcut şartları  (mevzuat, prosedür) değerlendirerek firmanızın organizasyon yapısı, kurum kültürü, süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele alarak analiz eder ve bunları entegre ederek esnekliği ve kontrol edilebilirliği yüksek firmanıza özel kurumsal bir işlem modeli oluşturur.

Yalçındağ Gümrük Müşavirliği deneyimli , uzman kadrosu ile Gümrük Müşavirliği alanında ; firmaların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Dış Ticaret işlemlerinin tüm aşamalarında hizmet vermektedir.

İthalat

• G.T.İ P tespit etmek.

• İthal konusu eşyalarla ilgili yaklaşık maliyet hesaplamaları yaparak müşteriye bilgi vermek.

• Mevzuat yönünden alınması gereken izinler varsa bunları önceden tespit etmek ve gerekli izinleri almak.

• Bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve kapanışlarını yapmak.

• İthalat aşamasında TSE .Tarım İl Müdürlüğü,Zirai Karantina veya diğer kurumlara gerkli hallerde müracaat yapmak ve belgeleri tanzim ettirmek.

• İşlemler devam ederken gerek Saymanlık’a yatacak vergiler , gerekse diğer kurum ve kuruluşlara ödenecek ücretleri müşteriye detaylı olarak bildirmek.

• Vergileri yatırmak,eşyaların gümrüklü sahadan alınıp müşteriye teslimini sağlamak.

İhracat

• İhraç konusu eşyalara ait vesaikleri tamamlamak, vesaik üzerindeki bilgileri kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamak.

• G.T.İ.P tesbiti yapmak.

• Mevzuat yönünden alınması gereken belgeler varsa bunları almak (sağlık sertifikası, kontrol belgesi, borsa tescil belgesi vb..)

• A T R, EURO-1 ve Menşe Şahadetnamesi ‘ni hazırlamak, ilgili oda ve Gümrük idarelerinden onaylatmak.

• Hariçte işleme veya geçici ihracat konusu mallarda Ayniyat tespiti yapmak ve Ekspertiz Raporu almak.

• Gerekli vesaikler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında beyannamelerin tescil ve intac’ını yapmak.

• Eşyaların yurtdışı edilecek nakil vasıtasına yüklenmesine nezaret etmek ve mühürletmek.

Danışmanlık

• Firmalarımızın Dış Ticaret İşlemlerinde İhtiyaç ve taleplerine göre eğitim ve seminerler

• Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi statü belgesi alımı ve bilgilendirilmesi

• Bağlayıcı Tarife Bilgisi alımı

• Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan kimyasal maddeler için tarife bilgisi alımı

• Gümrük uzlaşma yönetmeliği kapsamında yapılan taleplere göre uzlaşma toplantılarına katılım

• Müşterilerimizin Gümrük İdareleri ile Gümrük Vergilerinden kaynaklı oluşan itilaflı durumlarından gümrük mevzuatında öngörülen yasal düzenlemeleri kapsamında itiraz prosedürlerinin takibi.

Dahilde İşleme Belge Alımı

Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,

•Belge alımını Elektronik ortamda başlatır, takip eder, sonuçlandırır,

•Yerli Hammadde alım faturalarının Elektronik ortamda belgenizden düşümünü yapar,İthalat ve ihracat son durum raporlarını her ay firmanıza bildirir.

•Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

•GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.

•Belge Kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

 

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak ve devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.

Yatırım Teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız, Bizi arayınız.
Sorularınıza cevap vermek, teknik ve takip hizmetleri sunmak ve sonuçlandırmak görevimizdir.

Genel ve Özel Antrepo Açılması
  • Gerek işletmeler bünyesinde özel antrepolar gerekse genel antrepolar açmak için Gümrük İdarelerine müracaatta bulunmak, izinleri almak ve açtırmak.
    • İthalat eşyalarının yanısıra gerekli hallerde ihracat eşyalarının da buralarda muhafaza edilmesi için beyannamelerin tescil ve intac işlerini yapmak.
    • Müşterinin talebi doğrultusunda antrepolarda elleçleme işlemleri için izin almak ve bu işlemleri yaptırmak.
Nihai Kullanım İzni

Nihai Kullanım, İthalat Rejim Kararında önceden tayin edilmiş bazı eşyaların, belirli şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde bakanlar kurulu tarafından belirlenen eşyaların, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.  Nihai Kullanım İzin belgesini almak için, eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine, beyannamenin tescil tarihinden önce veya söz konusu eşyanın gümrük gözetimi sona ermeden önce yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir.

Geçici İthalat

Gümrük Kanunu’nun 128 inci maddesinde Geçici ithalat rejimi,serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

E-Gümrük İşlemleri

•E-Gümrük Destekli Programlar 

(ofislerimizde tüm gümrük işlemleri online olarak gerçekleştirilmektedir.)

•İnternet ortamında anlık olarak beyanname durumlarının takibi

(Gümrüklerde akıllı telefonlarla beyanname durumları raporlanmaktadır.)

•E-Arşiv

(Tüm Beyanname ve belgeler elektronik ortamda saklanması, web sitesi üzerinden ulaşım.)

•SMS Bilgilendirme Sistemi