3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinde değişiklik (Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.) ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama...