T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı :42467338-161.99 Konu :Ambar Çıkış İşlemleri  09.12.2019 / 50196681 DAĞITIM YERLERİNE Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarihli 50106106 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin “Kesin çıkış işlemleri” başlıklı 94 üncü maddesi; “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibi...

Karar Sayısı: 1822 Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 11 Aralık 2019  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:  MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli...

Ticaret Bakanlığından:  MADDE 1 – 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis...

T.C.TİCARET BAKANLIĞIİthalat Genel Müdürlüğü Sayı :33183011-501.03Konu : İmal Yılı Uygulamasında İş            Makinesi İthalatı  26.12.2019 / 50720077GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında...